کمترین: 
5866
بیشترین: 
5931
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5931
زمان: 
4/18 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 18 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 18 تیر 1397 , 5931 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":5921},{"date":"1397/04/18 10:30","price":5922},{"date":"1397/04/18 10:40","price":5920},{"date":"1397/04/18 10:50","price":5918},{"date":"1397/04/18 11:00","price":5916},{"date":"1397/04/18 11:10","price":5911},{"date":"1397/04/18 11:30","price":5913},{"date":"1397/04/18 11:50","price":5915},{"date":"1397/04/18 12:10","price":5912},{"date":"1397/04/18 12:20","price":5918},{"date":"1397/04/18 12:30","price":5919},{"date":"1397/04/18 12:40","price":5917},{"date":"1397/04/18 12:50","price":5913},{"date":"1397/04/18 13:00","price":5915},{"date":"1397/04/18 13:20","price":5914},{"date":"1397/04/18 13:30","price":5913},{"date":"1397/04/18 13:40","price":5911},{"date":"1397/04/18 13:50","price":5902},{"date":"1397/04/18 14:10","price":5898},{"date":"1397/04/18 14:20","price":5895},{"date":"1397/04/18 14:30","price":5886},{"date":"1397/04/18 14:40","price":5885},{"date":"1397/04/18 15:10","price":5883},{"date":"1397/04/18 15:20","price":5888},{"date":"1397/04/18 15:30","price":5893},{"date":"1397/04/18 15:40","price":5890},{"date":"1397/04/18 15:50","price":5885},{"date":"1397/04/18 16:00","price":5887},{"date":"1397/04/18 16:10","price":5885},{"date":"1397/04/18 16:20","price":5869},{"date":"1397/04/18 16:30","price":5866},{"date":"1397/04/18 16:40","price":5900},{"date":"1397/04/18 17:00","price":5902},{"date":"1397/04/18 17:20","price":5904},{"date":"1397/04/18 17:30","price":5894},{"date":"1397/04/18 17:40","price":5897},{"date":"1397/04/18 17:50","price":5891},{"date":"1397/04/18 18:30","price":5894},{"date":"1397/04/18 18:40","price":5892},{"date":"1397/04/18 18:50","price":5903},{"date":"1397/04/18 19:00","price":5901},{"date":"1397/04/18 19:20","price":5903},{"date":"1397/04/18 19:30","price":5876},{"date":"1397/04/18 19:40","price":5886},{"date":"1397/04/18 19:50","price":5887},{"date":"1397/04/18 20:20","price":5910},{"date":"1397/04/18 20:30","price":5927},{"date":"1397/04/18 20:40","price":5928},{"date":"1397/04/18 20:50","price":5927},{"date":"1397/04/18 21:00","price":5929},{"date":"1397/04/18 21:20","price":5931}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398