کمترین: 
710
بیشترین: 
721
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717
زمان: 
4/18 20:30
قیمت ین ژاپن امروز 18 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 تیر 1397 , 717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":720},{"date":"1397/04/18 10:30","price":721},{"date":"1397/04/18 10:40","price":720},{"date":"1397/04/18 11:10","price":719},{"date":"1397/04/18 11:50","price":720},{"date":"1397/04/18 12:10","price":719},{"date":"1397/04/18 12:20","price":720},{"date":"1397/04/18 12:50","price":719},{"date":"1397/04/18 13:00","price":720},{"date":"1397/04/18 13:30","price":719},{"date":"1397/04/18 13:50","price":718},{"date":"1397/04/18 14:20","price":717},{"date":"1397/04/18 14:30","price":716},{"date":"1397/04/18 15:30","price":717},{"date":"1397/04/18 15:50","price":716},{"date":"1397/04/18 16:20","price":714},{"date":"1397/04/18 17:00","price":713},{"date":"1397/04/18 17:20","price":715},{"date":"1397/04/18 17:30","price":714},{"date":"1397/04/18 17:50","price":713},{"date":"1397/04/18 18:10","price":712},{"date":"1397/04/18 18:40","price":713},{"date":"1397/04/18 18:50","price":714},{"date":"1397/04/18 19:00","price":713},{"date":"1397/04/18 19:10","price":714},{"date":"1397/04/18 19:30","price":710},{"date":"1397/04/18 19:40","price":711},{"date":"1397/04/18 19:50","price":712},{"date":"1397/04/18 20:00","price":711},{"date":"1397/04/18 20:10","price":712},{"date":"1397/04/18 20:20","price":715},{"date":"1397/04/18 20:30","price":717}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398