کمترین: 
1718
بیشترین: 
1746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1738
زمان: 
4/18 20:40
قیمت لیر ترکیه امروز 18 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 تیر 1397 , 1738 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":1740},{"date":"1397/04/18 10:40","price":1739},{"date":"1397/04/18 11:10","price":1738},{"date":"1397/04/18 11:20","price":1737},{"date":"1397/04/18 11:30","price":1738},{"date":"1397/04/18 11:50","price":1739},{"date":"1397/04/18 12:00","price":1738},{"date":"1397/04/18 12:20","price":1739},{"date":"1397/04/18 12:50","price":1738},{"date":"1397/04/18 13:40","price":1737},{"date":"1397/04/18 13:50","price":1732},{"date":"1397/04/18 14:10","price":1733},{"date":"1397/04/18 14:20","price":1730},{"date":"1397/04/18 14:50","price":1729},{"date":"1397/04/18 15:10","price":1731},{"date":"1397/04/18 15:50","price":1730},{"date":"1397/04/18 16:20","price":1724},{"date":"1397/04/18 16:40","price":1746},{"date":"1397/04/18 17:00","price":1745},{"date":"1397/04/18 17:20","price":1746},{"date":"1397/04/18 17:30","price":1743},{"date":"1397/04/18 17:50","price":1741},{"date":"1397/04/18 18:10","price":1740},{"date":"1397/04/18 18:20","price":1729},{"date":"1397/04/18 18:30","price":1732},{"date":"1397/04/18 18:40","price":1728},{"date":"1397/04/18 18:50","price":1718},{"date":"1397/04/18 19:00","price":1722},{"date":"1397/04/18 19:20","price":1720},{"date":"1397/04/18 19:30","price":1718},{"date":"1397/04/18 19:40","price":1728},{"date":"1397/04/18 19:50","price":1729},{"date":"1397/04/18 20:00","price":1727},{"date":"1397/04/18 20:10","price":1724},{"date":"1397/04/18 20:20","price":1731},{"date":"1397/04/18 20:30","price":1736},{"date":"1397/04/18 20:40","price":1738}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398