کمترین: 
2141
بیشترین: 
2167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2162
زمان: 
4/18 21:00
قیمت درهم امارات امروز 18 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 تیر 1397 , 2162 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":2166},{"date":"1397/04/18 10:30","price":2167},{"date":"1397/04/18 10:40","price":2166},{"date":"1397/04/18 10:50","price":2165},{"date":"1397/04/18 11:10","price":2163},{"date":"1397/04/18 11:50","price":2164},{"date":"1397/04/18 12:10","price":2163},{"date":"1397/04/18 12:20","price":2165},{"date":"1397/04/18 12:30","price":2166},{"date":"1397/04/18 12:40","price":2165},{"date":"1397/04/18 12:50","price":2163},{"date":"1397/04/18 13:00","price":2164},{"date":"1397/04/18 13:30","price":2163},{"date":"1397/04/18 13:50","price":2159},{"date":"1397/04/18 14:10","price":2158},{"date":"1397/04/18 14:20","price":2157},{"date":"1397/04/18 14:30","price":2154},{"date":"1397/04/18 14:40","price":2153},{"date":"1397/04/18 15:20","price":2154},{"date":"1397/04/18 15:30","price":2156},{"date":"1397/04/18 15:40","price":2155},{"date":"1397/04/18 15:50","price":2153},{"date":"1397/04/18 16:00","price":2154},{"date":"1397/04/18 16:10","price":2153},{"date":"1397/04/18 16:20","price":2147},{"date":"1397/04/18 16:30","price":2146},{"date":"1397/04/18 16:40","price":2148},{"date":"1397/04/18 17:00","price":2147},{"date":"1397/04/18 17:20","price":2149},{"date":"1397/04/18 17:30","price":2146},{"date":"1397/04/18 17:40","price":2147},{"date":"1397/04/18 17:50","price":2145},{"date":"1397/04/18 18:20","price":2144},{"date":"1397/04/18 18:40","price":2145},{"date":"1397/04/18 18:50","price":2150},{"date":"1397/04/18 19:20","price":2151},{"date":"1397/04/18 19:30","price":2141},{"date":"1397/04/18 19:40","price":2144},{"date":"1397/04/18 19:50","price":2145},{"date":"1397/04/18 20:10","price":2147},{"date":"1397/04/18 20:20","price":2154},{"date":"1397/04/18 20:30","price":2161},{"date":"1397/04/18 20:40","price":2162},{"date":"1397/04/18 20:50","price":2161},{"date":"1397/04/18 21:00","price":2162}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398