کمترین: 
77.08
بیشترین: 
78.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.27
زمان: 
4/18 23:32
قیمت نفت برنت امروز 18 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 تیر 1397 , 78.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 05:32","price":77.08},{"date":"1397/04/18 06:00","price":77.25},{"date":"1397/04/18 06:32","price":77.29},{"date":"1397/04/18 07:00","price":77.41},{"date":"1397/04/18 07:32","price":77.47},{"date":"1397/04/18 08:00","price":77.48},{"date":"1397/04/18 08:32","price":77.5},{"date":"1397/04/18 09:00","price":77.52},{"date":"1397/04/18 09:32","price":77.45},{"date":"1397/04/18 10:00","price":77.4},{"date":"1397/04/18 10:32","price":77.47},{"date":"1397/04/18 11:00","price":77.66},{"date":"1397/04/18 11:32","price":77.57},{"date":"1397/04/18 12:00","price":77.5},{"date":"1397/04/18 12:32","price":77.47},{"date":"1397/04/18 13:00","price":77.58},{"date":"1397/04/18 14:00","price":77.64},{"date":"1397/04/18 14:32","price":77.78},{"date":"1397/04/18 15:08","price":77.75},{"date":"1397/04/18 15:32","price":77.78},{"date":"1397/04/18 16:08","price":77.94},{"date":"1397/04/18 16:32","price":77.81},{"date":"1397/04/18 17:00","price":77.72},{"date":"1397/04/18 17:32","price":77.71},{"date":"1397/04/18 18:32","price":77.69},{"date":"1397/04/18 19:00","price":77.44},{"date":"1397/04/18 19:32","price":77.87},{"date":"1397/04/18 20:00","price":78.22},{"date":"1397/04/18 20:32","price":77.96},{"date":"1397/04/18 21:00","price":77.91},{"date":"1397/04/18 21:32","price":77.94},{"date":"1397/04/18 22:00","price":77.88},{"date":"1397/04/18 22:32","price":77.86},{"date":"1397/04/18 23:00","price":78.06},{"date":"1397/04/18 23:32","price":78.27}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399