کمترین: 
665.25
بیشترین: 
674.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
672.5
زمان: 
4/18 23:32
قیمت گازوئیل امروز 18 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 تیر 1397 , 672.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 05:00","price":666.13},{"date":"1397/04/18 05:32","price":665.25},{"date":"1397/04/18 06:00","price":666.25},{"date":"1397/04/18 06:32","price":666.38},{"date":"1397/04/18 07:00","price":667.75},{"date":"1397/04/18 07:32","price":668.13},{"date":"1397/04/18 09:00","price":668.63},{"date":"1397/04/18 09:32","price":668.13},{"date":"1397/04/18 10:00","price":667.88},{"date":"1397/04/18 10:32","price":668.13},{"date":"1397/04/18 11:00","price":669.38},{"date":"1397/04/18 11:32","price":669.13},{"date":"1397/04/18 12:00","price":668.75},{"date":"1397/04/18 12:32","price":668.38},{"date":"1397/04/18 13:00","price":668.88},{"date":"1397/04/18 14:00","price":669.38},{"date":"1397/04/18 14:32","price":670.88},{"date":"1397/04/18 15:08","price":671.38},{"date":"1397/04/18 15:32","price":671.63},{"date":"1397/04/18 16:08","price":672.63},{"date":"1397/04/18 16:32","price":671.5},{"date":"1397/04/18 17:00","price":671},{"date":"1397/04/18 17:32","price":670.63},{"date":"1397/04/18 18:00","price":670.88},{"date":"1397/04/18 19:00","price":668.38},{"date":"1397/04/18 19:32","price":671.13},{"date":"1397/04/18 20:00","price":674.38},{"date":"1397/04/18 20:32","price":671.13},{"date":"1397/04/18 21:00","price":670.38},{"date":"1397/04/18 21:32","price":670.63},{"date":"1397/04/18 22:00","price":670.25},{"date":"1397/04/18 22:32","price":670.13},{"date":"1397/04/18 23:00","price":671.5},{"date":"1397/04/18 23:32","price":672.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398