کمترین: 
2.821
بیشترین: 
2.859
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.829
زمان: 
4/18 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 18 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 تیر 1397 , 2.829 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 03:00","price":2.837},{"date":"1397/04/18 03:32","price":2.845},{"date":"1397/04/18 04:00","price":2.843},{"date":"1397/04/18 04:32","price":2.84},{"date":"1397/04/18 05:00","price":2.841},{"date":"1397/04/18 05:32","price":2.84},{"date":"1397/04/18 06:32","price":2.841},{"date":"1397/04/18 07:00","price":2.845},{"date":"1397/04/18 08:00","price":2.846},{"date":"1397/04/18 09:00","price":2.848},{"date":"1397/04/18 09:32","price":2.846},{"date":"1397/04/18 10:32","price":2.849},{"date":"1397/04/18 11:00","price":2.852},{"date":"1397/04/18 12:32","price":2.851},{"date":"1397/04/18 13:00","price":2.853},{"date":"1397/04/18 14:00","price":2.856},{"date":"1397/04/18 14:32","price":2.854},{"date":"1397/04/18 15:08","price":2.859},{"date":"1397/04/18 15:32","price":2.857},{"date":"1397/04/18 16:08","price":2.853},{"date":"1397/04/18 16:32","price":2.836},{"date":"1397/04/18 17:00","price":2.838},{"date":"1397/04/18 17:32","price":2.852},{"date":"1397/04/18 18:00","price":2.849},{"date":"1397/04/18 18:32","price":2.844},{"date":"1397/04/18 19:00","price":2.833},{"date":"1397/04/18 19:32","price":2.829},{"date":"1397/04/18 20:00","price":2.833},{"date":"1397/04/18 20:32","price":2.829},{"date":"1397/04/18 21:00","price":2.824},{"date":"1397/04/18 21:32","price":2.825},{"date":"1397/04/18 22:00","price":2.821},{"date":"1397/04/18 22:32","price":2.827},{"date":"1397/04/18 23:00","price":2.829}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398