کمترین: 
2.1075
بیشترین: 
2.154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.154
زمان: 
4/18 23:32
قیمت بنزین امروز 18 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 18 تیر 1397 , 2.154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 03:00","price":2.1105},{"date":"1397/04/18 03:32","price":2.1146},{"date":"1397/04/18 04:00","price":2.1145},{"date":"1397/04/18 04:32","price":2.1135},{"date":"1397/04/18 05:00","price":2.113},{"date":"1397/04/18 05:32","price":2.1075},{"date":"1397/04/18 06:00","price":2.1115},{"date":"1397/04/18 06:32","price":2.1125},{"date":"1397/04/18 07:00","price":2.117},{"date":"1397/04/18 07:32","price":2.1175},{"date":"1397/04/18 08:00","price":2.1185},{"date":"1397/04/18 08:32","price":2.119},{"date":"1397/04/18 09:32","price":2.1175},{"date":"1397/04/18 10:00","price":2.117},{"date":"1397/04/18 10:32","price":2.1175},{"date":"1397/04/18 11:00","price":2.1212},{"date":"1397/04/18 11:32","price":2.1195},{"date":"1397/04/18 12:32","price":2.1185},{"date":"1397/04/18 13:00","price":2.1215},{"date":"1397/04/18 13:32","price":2.1238},{"date":"1397/04/18 14:00","price":2.1261},{"date":"1397/04/18 14:32","price":2.1275},{"date":"1397/04/18 15:08","price":2.1285},{"date":"1397/04/18 15:32","price":2.1304},{"date":"1397/04/18 16:08","price":2.1335},{"date":"1397/04/18 16:32","price":2.128},{"date":"1397/04/18 17:00","price":2.1265},{"date":"1397/04/18 17:32","price":2.1275},{"date":"1397/04/18 18:00","price":2.129},{"date":"1397/04/18 18:32","price":2.1305},{"date":"1397/04/18 19:00","price":2.1237},{"date":"1397/04/18 19:32","price":2.138},{"date":"1397/04/18 20:00","price":2.1485},{"date":"1397/04/18 20:32","price":2.1405},{"date":"1397/04/18 21:00","price":2.1395},{"date":"1397/04/18 21:32","price":2.1405},{"date":"1397/04/18 22:00","price":2.1425},{"date":"1397/04/18 22:32","price":2.1416},{"date":"1397/04/18 23:00","price":2.1469},{"date":"1397/04/18 23:32","price":2.154}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398