کمترین: 
2.1724
بیشترین: 
2.205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2004
زمان: 
4/18 23:32
قیمت نفت کوره امروز 18 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 تیر 1397 , 2.2004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 03:00","price":2.1733},{"date":"1397/04/18 03:32","price":2.1755},{"date":"1397/04/18 04:00","price":2.1753},{"date":"1397/04/18 05:00","price":2.1755},{"date":"1397/04/18 05:32","price":2.1724},{"date":"1397/04/18 06:00","price":2.1759},{"date":"1397/04/18 06:32","price":2.1765},{"date":"1397/04/18 07:00","price":2.1807},{"date":"1397/04/18 07:32","price":2.1819},{"date":"1397/04/18 08:00","price":2.1818},{"date":"1397/04/18 08:32","price":2.1822},{"date":"1397/04/18 09:00","price":2.1833},{"date":"1397/04/18 09:32","price":2.1818},{"date":"1397/04/18 10:00","price":2.181},{"date":"1397/04/18 10:32","price":2.1822},{"date":"1397/04/18 11:00","price":2.1856},{"date":"1397/04/18 11:32","price":2.1846},{"date":"1397/04/18 12:00","price":2.1825},{"date":"1397/04/18 12:32","price":2.1826},{"date":"1397/04/18 13:00","price":2.1853},{"date":"1397/04/18 13:32","price":2.1855},{"date":"1397/04/18 14:00","price":2.1871},{"date":"1397/04/18 14:32","price":2.1917},{"date":"1397/04/18 15:08","price":2.1932},{"date":"1397/04/18 15:32","price":2.194},{"date":"1397/04/18 16:08","price":2.1977},{"date":"1397/04/18 16:32","price":2.1938},{"date":"1397/04/18 17:00","price":2.1913},{"date":"1397/04/18 17:32","price":2.1898},{"date":"1397/04/18 18:00","price":2.1923},{"date":"1397/04/18 18:32","price":2.1922},{"date":"1397/04/18 19:00","price":2.1856},{"date":"1397/04/18 19:32","price":2.1949},{"date":"1397/04/18 20:00","price":2.205},{"date":"1397/04/18 20:32","price":2.1955},{"date":"1397/04/18 21:00","price":2.1926},{"date":"1397/04/18 21:32","price":2.194},{"date":"1397/04/18 22:00","price":2.1921},{"date":"1397/04/18 23:00","price":2.1958},{"date":"1397/04/18 23:32","price":2.2004}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398