کمترین: 
73.11
بیشترین: 
74.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.03
زمان: 
4/18 23:32
قیمت نفت سبک امروز 18 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 تیر 1397 , 74.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 03:00","price":73.88},{"date":"1397/04/18 03:32","price":73.94},{"date":"1397/04/18 04:00","price":73.89},{"date":"1397/04/18 04:32","price":73.88},{"date":"1397/04/18 05:32","price":73.78},{"date":"1397/04/18 06:00","price":73.86},{"date":"1397/04/18 06:32","price":73.91},{"date":"1397/04/18 07:00","price":74.06},{"date":"1397/04/18 07:32","price":74.07},{"date":"1397/04/18 08:00","price":74.11},{"date":"1397/04/18 08:32","price":74.12},{"date":"1397/04/18 09:00","price":74.13},{"date":"1397/04/18 09:32","price":74.07},{"date":"1397/04/18 10:00","price":74.08},{"date":"1397/04/18 10:32","price":74.14},{"date":"1397/04/18 11:00","price":74.22},{"date":"1397/04/18 11:32","price":74.06},{"date":"1397/04/18 12:00","price":73.81},{"date":"1397/04/18 12:32","price":73.69},{"date":"1397/04/18 13:00","price":73.58},{"date":"1397/04/18 14:00","price":73.62},{"date":"1397/04/18 14:32","price":73.64},{"date":"1397/04/18 15:08","price":73.66},{"date":"1397/04/18 15:32","price":73.69},{"date":"1397/04/18 16:08","price":73.86},{"date":"1397/04/18 16:32","price":73.83},{"date":"1397/04/18 17:00","price":73.67},{"date":"1397/04/18 17:32","price":74.03},{"date":"1397/04/18 18:00","price":73.92},{"date":"1397/04/18 18:32","price":73.66},{"date":"1397/04/18 19:00","price":73.11},{"date":"1397/04/18 19:32","price":73.67},{"date":"1397/04/18 20:00","price":73.8},{"date":"1397/04/18 20:32","price":73.48},{"date":"1397/04/18 21:00","price":73.5},{"date":"1397/04/18 21:32","price":73.44},{"date":"1397/04/18 22:00","price":73.61},{"date":"1397/04/18 22:32","price":73.42},{"date":"1397/04/18 23:00","price":73.62},{"date":"1397/04/18 23:32","price":74.03}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398