کمترین: 
4621
بیشترین: 
4729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4670
زمان: 
4/17 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 17 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 تیر 1397 , 4670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":4621},{"date":"1397/04/17 12:00","price":4645},{"date":"1397/04/17 12:20","price":4653},{"date":"1397/04/17 12:40","price":4661},{"date":"1397/04/17 12:50","price":4677},{"date":"1397/04/17 13:00","price":4661},{"date":"1397/04/17 13:10","price":4656},{"date":"1397/04/17 13:20","price":4686},{"date":"1397/04/17 13:40","price":4683},{"date":"1397/04/17 13:50","price":4680},{"date":"1397/04/17 14:00","price":4661},{"date":"1397/04/17 14:10","price":4688},{"date":"1397/04/17 14:20","price":4691},{"date":"1397/04/17 14:30","price":4686},{"date":"1397/04/17 14:40","price":4694},{"date":"1397/04/17 14:50","price":4712},{"date":"1397/04/17 15:00","price":4691},{"date":"1397/04/17 15:10","price":4688},{"date":"1397/04/17 15:20","price":4691},{"date":"1397/04/17 15:30","price":4699},{"date":"1397/04/17 15:40","price":4691},{"date":"1397/04/17 15:50","price":4683},{"date":"1397/04/17 16:20","price":4715},{"date":"1397/04/17 16:30","price":4699},{"date":"1397/04/17 16:40","price":4721},{"date":"1397/04/17 16:50","price":4729},{"date":"1397/04/17 17:10","price":4717},{"date":"1397/04/17 17:20","price":4709},{"date":"1397/04/17 17:30","price":4696},{"date":"1397/04/17 18:00","price":4680},{"date":"1397/04/17 18:20","price":4693},{"date":"1397/04/17 18:30","price":4688},{"date":"1397/04/17 18:40","price":4680},{"date":"1397/04/17 18:50","price":4696},{"date":"1397/04/17 19:30","price":4680},{"date":"1397/04/17 19:40","price":4677},{"date":"1397/04/17 20:00","price":4688},{"date":"1397/04/17 20:20","price":4693},{"date":"1397/04/17 20:40","price":4691},{"date":"1397/04/17 21:00","price":4664},{"date":"1397/04/17 21:20","price":4670}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398