کمترین: 
238
بیشترین: 
244
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
241
زمان: 
4/17 21:20
قیمت بات تایلند امروز 17 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 17 تیر 1397 , 241 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":238},{"date":"1397/04/17 12:00","price":239},{"date":"1397/04/17 12:20","price":240},{"date":"1397/04/17 12:50","price":241},{"date":"1397/04/17 13:00","price":240},{"date":"1397/04/17 13:20","price":241},{"date":"1397/04/17 14:00","price":240},{"date":"1397/04/17 14:20","price":242},{"date":"1397/04/17 14:50","price":243},{"date":"1397/04/17 15:00","price":242},{"date":"1397/04/17 16:10","price":241},{"date":"1397/04/17 16:20","price":243},{"date":"1397/04/17 16:30","price":242},{"date":"1397/04/17 16:40","price":243},{"date":"1397/04/17 16:50","price":244},{"date":"1397/04/17 17:10","price":243},{"date":"1397/04/17 17:20","price":242},{"date":"1397/04/17 18:00","price":241},{"date":"1397/04/17 18:20","price":242},{"date":"1397/04/17 18:40","price":241},{"date":"1397/04/17 18:50","price":242},{"date":"1397/04/17 19:40","price":241},{"date":"1397/04/17 20:00","price":242},{"date":"1397/04/17 21:00","price":240},{"date":"1397/04/17 21:20","price":241}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398