کمترین: 
1957
بیشترین: 
2003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1980
زمان: 
4/17 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 تیر 1397 , 1980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":1957},{"date":"1397/04/17 12:00","price":1967},{"date":"1397/04/17 12:20","price":1971},{"date":"1397/04/17 12:40","price":1976},{"date":"1397/04/17 12:50","price":1981},{"date":"1397/04/17 13:00","price":1975},{"date":"1397/04/17 13:10","price":1972},{"date":"1397/04/17 13:20","price":1981},{"date":"1397/04/17 13:40","price":1983},{"date":"1397/04/17 13:50","price":1982},{"date":"1397/04/17 14:00","price":1976},{"date":"1397/04/17 14:20","price":1983},{"date":"1397/04/17 14:30","price":1985},{"date":"1397/04/17 14:40","price":1988},{"date":"1397/04/17 14:50","price":1995},{"date":"1397/04/17 15:00","price":1987},{"date":"1397/04/17 15:10","price":1985},{"date":"1397/04/17 15:20","price":1987},{"date":"1397/04/17 15:30","price":1992},{"date":"1397/04/17 15:40","price":1987},{"date":"1397/04/17 15:50","price":1985},{"date":"1397/04/17 16:10","price":1983},{"date":"1397/04/17 16:20","price":1992},{"date":"1397/04/17 16:30","price":1990},{"date":"1397/04/17 16:40","price":1999},{"date":"1397/04/17 16:50","price":2003},{"date":"1397/04/17 17:10","price":1999},{"date":"1397/04/17 17:20","price":1989},{"date":"1397/04/17 18:00","price":1982},{"date":"1397/04/17 18:10","price":1983},{"date":"1397/04/17 18:20","price":1984},{"date":"1397/04/17 18:30","price":1985},{"date":"1397/04/17 18:40","price":1982},{"date":"1397/04/17 18:50","price":1989},{"date":"1397/04/17 19:40","price":1981},{"date":"1397/04/17 20:00","price":1985},{"date":"1397/04/17 20:20","price":1987},{"date":"1397/04/17 20:30","price":1988},{"date":"1397/04/17 20:40","price":1987},{"date":"1397/04/17 21:00","price":1975},{"date":"1397/04/17 21:20","price":1980}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398