کمترین: 
5822
بیشترین: 
5959
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5890
زمان: 
4/17 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 تیر 1397 , 5890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":5822},{"date":"1397/04/17 12:00","price":5853},{"date":"1397/04/17 12:20","price":5864},{"date":"1397/04/17 12:40","price":5880},{"date":"1397/04/17 12:50","price":5894},{"date":"1397/04/17 13:00","price":5873},{"date":"1397/04/17 13:10","price":5867},{"date":"1397/04/17 13:20","price":5895},{"date":"1397/04/17 13:40","price":5901},{"date":"1397/04/17 13:50","price":5897},{"date":"1397/04/17 14:00","price":5880},{"date":"1397/04/17 14:20","price":5901},{"date":"1397/04/17 14:30","price":5905},{"date":"1397/04/17 14:40","price":5915},{"date":"1397/04/17 14:50","price":5937},{"date":"1397/04/17 15:00","price":5911},{"date":"1397/04/17 15:10","price":5907},{"date":"1397/04/17 15:20","price":5911},{"date":"1397/04/17 15:30","price":5927},{"date":"1397/04/17 15:40","price":5911},{"date":"1397/04/17 15:50","price":5905},{"date":"1397/04/17 16:10","price":5901},{"date":"1397/04/17 16:20","price":5926},{"date":"1397/04/17 16:30","price":5921},{"date":"1397/04/17 16:40","price":5948},{"date":"1397/04/17 16:50","price":5959},{"date":"1397/04/17 17:10","price":5948},{"date":"1397/04/17 17:20","price":5918},{"date":"1397/04/17 18:00","price":5897},{"date":"1397/04/17 18:10","price":5901},{"date":"1397/04/17 18:20","price":5904},{"date":"1397/04/17 18:30","price":5907},{"date":"1397/04/17 18:40","price":5897},{"date":"1397/04/17 18:50","price":5918},{"date":"1397/04/17 19:40","price":5893},{"date":"1397/04/17 20:00","price":5907},{"date":"1397/04/17 20:20","price":5912},{"date":"1397/04/17 20:30","price":5914},{"date":"1397/04/17 20:40","price":5912},{"date":"1397/04/17 21:00","price":5878},{"date":"1397/04/17 21:20","price":5890}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398