کمترین: 
984
بیشترین: 
1007
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
996
زمان: 
4/17 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 17 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 تیر 1397 , 996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":984},{"date":"1397/04/17 12:00","price":989},{"date":"1397/04/17 12:20","price":991},{"date":"1397/04/17 12:40","price":994},{"date":"1397/04/17 12:50","price":996},{"date":"1397/04/17 13:00","price":993},{"date":"1397/04/17 13:10","price":992},{"date":"1397/04/17 13:20","price":996},{"date":"1397/04/17 13:40","price":997},{"date":"1397/04/17 14:00","price":994},{"date":"1397/04/17 14:20","price":997},{"date":"1397/04/17 14:30","price":998},{"date":"1397/04/17 14:40","price":1000},{"date":"1397/04/17 14:50","price":1004},{"date":"1397/04/17 15:00","price":999},{"date":"1397/04/17 15:10","price":998},{"date":"1397/04/17 15:20","price":999},{"date":"1397/04/17 15:30","price":1002},{"date":"1397/04/17 15:40","price":999},{"date":"1397/04/17 15:50","price":998},{"date":"1397/04/17 16:10","price":997},{"date":"1397/04/17 16:20","price":1002},{"date":"1397/04/17 16:30","price":1001},{"date":"1397/04/17 16:40","price":1005},{"date":"1397/04/17 16:50","price":1007},{"date":"1397/04/17 17:10","price":1005},{"date":"1397/04/17 17:20","price":1000},{"date":"1397/04/17 18:00","price":997},{"date":"1397/04/17 18:20","price":998},{"date":"1397/04/17 18:40","price":997},{"date":"1397/04/17 18:50","price":1000},{"date":"1397/04/17 19:40","price":996},{"date":"1397/04/17 20:00","price":998},{"date":"1397/04/17 20:20","price":999},{"date":"1397/04/17 20:30","price":1000},{"date":"1397/04/17 20:40","price":999},{"date":"1397/04/17 21:00","price":993},{"date":"1397/04/17 21:20","price":996}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399