کمترین: 
1247
بیشترین: 
1274
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1259
زمان: 
4/17 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 17 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 17 تیر 1397 , 1259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":1247},{"date":"1397/04/17 12:00","price":1251},{"date":"1397/04/17 12:20","price":1254},{"date":"1397/04/17 12:40","price":1257},{"date":"1397/04/17 12:50","price":1260},{"date":"1397/04/17 13:00","price":1257},{"date":"1397/04/17 13:10","price":1254},{"date":"1397/04/17 13:20","price":1260},{"date":"1397/04/17 13:40","price":1262},{"date":"1397/04/17 13:50","price":1261},{"date":"1397/04/17 14:00","price":1257},{"date":"1397/04/17 14:20","price":1262},{"date":"1397/04/17 14:30","price":1263},{"date":"1397/04/17 14:40","price":1265},{"date":"1397/04/17 14:50","price":1269},{"date":"1397/04/17 15:00","price":1264},{"date":"1397/04/17 15:10","price":1263},{"date":"1397/04/17 15:20","price":1264},{"date":"1397/04/17 15:30","price":1266},{"date":"1397/04/17 15:40","price":1264},{"date":"1397/04/17 16:10","price":1262},{"date":"1397/04/17 16:20","price":1267},{"date":"1397/04/17 16:30","price":1266},{"date":"1397/04/17 16:40","price":1272},{"date":"1397/04/17 16:50","price":1274},{"date":"1397/04/17 17:10","price":1273},{"date":"1397/04/17 17:20","price":1265},{"date":"1397/04/17 18:00","price":1264},{"date":"1397/04/17 18:10","price":1262},{"date":"1397/04/17 18:30","price":1263},{"date":"1397/04/17 18:40","price":1261},{"date":"1397/04/17 18:50","price":1263},{"date":"1397/04/17 19:00","price":1265},{"date":"1397/04/17 19:40","price":1260},{"date":"1397/04/17 20:00","price":1263},{"date":"1397/04/17 20:20","price":1264},{"date":"1397/04/17 21:00","price":1257},{"date":"1397/04/17 21:20","price":1259}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398