کمترین: 
2169
بیشترین: 
2220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2195
زمان: 
4/17 21:20
قیمت ریال قطر امروز 17 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 تیر 1397 , 2195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":2169},{"date":"1397/04/17 12:00","price":2181},{"date":"1397/04/17 12:20","price":2185},{"date":"1397/04/17 12:40","price":2188},{"date":"1397/04/17 12:50","price":2196},{"date":"1397/04/17 13:00","price":2188},{"date":"1397/04/17 13:10","price":2186},{"date":"1397/04/17 13:20","price":2196},{"date":"1397/04/17 13:40","price":2198},{"date":"1397/04/17 13:50","price":2197},{"date":"1397/04/17 14:00","price":2191},{"date":"1397/04/17 14:20","price":2198},{"date":"1397/04/17 14:30","price":2200},{"date":"1397/04/17 14:40","price":2202},{"date":"1397/04/17 15:30","price":2208},{"date":"1397/04/17 15:40","price":2202},{"date":"1397/04/17 15:50","price":2200},{"date":"1397/04/17 16:10","price":2198},{"date":"1397/04/17 16:20","price":2208},{"date":"1397/04/17 16:30","price":2206},{"date":"1397/04/17 16:40","price":2216},{"date":"1397/04/17 16:50","price":2220},{"date":"1397/04/17 17:10","price":2216},{"date":"1397/04/17 17:20","price":2205},{"date":"1397/04/17 18:00","price":2197},{"date":"1397/04/17 18:10","price":2199},{"date":"1397/04/17 18:20","price":2200},{"date":"1397/04/17 18:50","price":2205},{"date":"1397/04/17 19:40","price":2196},{"date":"1397/04/17 20:00","price":2201},{"date":"1397/04/17 20:20","price":2203},{"date":"1397/04/17 21:20","price":2195}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398