کمترین: 
2109
بیشترین: 
2159
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2134
زمان: 
4/17 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 17 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 تیر 1397 , 2134 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":2109},{"date":"1397/04/17 12:00","price":2121},{"date":"1397/04/17 12:20","price":2124},{"date":"1397/04/17 12:40","price":2128},{"date":"1397/04/17 12:50","price":2135},{"date":"1397/04/17 13:00","price":2128},{"date":"1397/04/17 13:10","price":2125},{"date":"1397/04/17 13:20","price":2136},{"date":"1397/04/17 13:40","price":2138},{"date":"1397/04/17 13:50","price":2136},{"date":"1397/04/17 14:00","price":2130},{"date":"1397/04/17 14:20","price":2141},{"date":"1397/04/17 14:30","price":2139},{"date":"1397/04/17 14:40","price":2143},{"date":"1397/04/17 14:50","price":2151},{"date":"1397/04/17 15:00","price":2141},{"date":"1397/04/17 15:10","price":2140},{"date":"1397/04/17 15:20","price":2141},{"date":"1397/04/17 15:30","price":2147},{"date":"1397/04/17 15:40","price":2141},{"date":"1397/04/17 15:50","price":2139},{"date":"1397/04/17 16:10","price":2138},{"date":"1397/04/17 16:20","price":2153},{"date":"1397/04/17 16:30","price":2145},{"date":"1397/04/17 16:40","price":2155},{"date":"1397/04/17 16:50","price":2159},{"date":"1397/04/17 17:10","price":2155},{"date":"1397/04/17 17:20","price":2144},{"date":"1397/04/17 18:00","price":2136},{"date":"1397/04/17 18:10","price":2138},{"date":"1397/04/17 18:20","price":2142},{"date":"1397/04/17 18:30","price":2140},{"date":"1397/04/17 18:40","price":2136},{"date":"1397/04/17 18:50","price":2144},{"date":"1397/04/17 19:40","price":2135},{"date":"1397/04/17 20:00","price":2140},{"date":"1397/04/17 20:20","price":2142},{"date":"1397/04/17 21:00","price":2129},{"date":"1397/04/17 21:20","price":2134}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398