کمترین: 
8007
بیشترین: 
8180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8085
زمان: 
4/17 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 تیر 1397 , 8085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":8007},{"date":"1397/04/17 12:00","price":8035},{"date":"1397/04/17 12:20","price":8049},{"date":"1397/04/17 12:40","price":8071},{"date":"1397/04/17 12:50","price":8090},{"date":"1397/04/17 13:00","price":8067},{"date":"1397/04/17 13:10","price":8053},{"date":"1397/04/17 13:20","price":8092},{"date":"1397/04/17 13:40","price":8100},{"date":"1397/04/17 13:50","price":8095},{"date":"1397/04/17 14:00","price":8071},{"date":"1397/04/17 14:20","price":8100},{"date":"1397/04/17 14:30","price":8106},{"date":"1397/04/17 14:40","price":8120},{"date":"1397/04/17 14:50","price":8150},{"date":"1397/04/17 15:00","price":8114},{"date":"1397/04/17 15:10","price":8109},{"date":"1397/04/17 15:20","price":8114},{"date":"1397/04/17 15:30","price":8128},{"date":"1397/04/17 15:40","price":8114},{"date":"1397/04/17 16:10","price":8100},{"date":"1397/04/17 16:20","price":8134},{"date":"1397/04/17 16:30","price":8128},{"date":"1397/04/17 16:40","price":8165},{"date":"1397/04/17 16:50","price":8180},{"date":"1397/04/17 17:10","price":8173},{"date":"1397/04/17 17:20","price":8123},{"date":"1397/04/17 18:00","price":8118},{"date":"1397/04/17 18:10","price":8101},{"date":"1397/04/17 18:20","price":8104},{"date":"1397/04/17 18:30","price":8109},{"date":"1397/04/17 18:40","price":8095},{"date":"1397/04/17 18:50","price":8109},{"date":"1397/04/17 19:00","price":8123},{"date":"1397/04/17 19:40","price":8089},{"date":"1397/04/17 20:00","price":8109},{"date":"1397/04/17 20:20","price":8115},{"date":"1397/04/17 20:30","price":8118},{"date":"1397/04/17 20:50","price":8115},{"date":"1397/04/17 21:00","price":8068},{"date":"1397/04/17 21:20","price":8085}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399