کمترین: 
5404
بیشترین: 
5530
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5467
زمان: 
4/17 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 17 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 17 تیر 1397 , 5467 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":5404},{"date":"1397/04/17 12:00","price":5432},{"date":"1397/04/17 12:20","price":5442},{"date":"1397/04/17 12:40","price":5457},{"date":"1397/04/17 12:50","price":5470},{"date":"1397/04/17 13:00","price":5454},{"date":"1397/04/17 13:10","price":5445},{"date":"1397/04/17 13:20","price":5471},{"date":"1397/04/17 13:40","price":5476},{"date":"1397/04/17 13:50","price":5473},{"date":"1397/04/17 14:00","price":5457},{"date":"1397/04/17 14:20","price":5476},{"date":"1397/04/17 14:30","price":5480},{"date":"1397/04/17 14:40","price":5490},{"date":"1397/04/17 14:50","price":5510},{"date":"1397/04/17 15:00","price":5486},{"date":"1397/04/17 15:10","price":5482},{"date":"1397/04/17 15:20","price":5486},{"date":"1397/04/17 15:30","price":5501},{"date":"1397/04/17 15:40","price":5486},{"date":"1397/04/17 15:50","price":5480},{"date":"1397/04/17 16:10","price":5476},{"date":"1397/04/17 16:20","price":5499},{"date":"1397/04/17 16:30","price":5495},{"date":"1397/04/17 16:40","price":5521},{"date":"1397/04/17 16:50","price":5530},{"date":"1397/04/17 17:10","price":5521},{"date":"1397/04/17 17:20","price":5492},{"date":"1397/04/17 18:00","price":5473},{"date":"1397/04/17 18:10","price":5477},{"date":"1397/04/17 18:20","price":5479},{"date":"1397/04/17 18:30","price":5482},{"date":"1397/04/17 18:40","price":5473},{"date":"1397/04/17 18:50","price":5492},{"date":"1397/04/17 19:40","price":5469},{"date":"1397/04/17 20:00","price":5482},{"date":"1397/04/17 20:20","price":5486},{"date":"1397/04/17 20:30","price":5488},{"date":"1397/04/17 20:40","price":5486},{"date":"1397/04/17 21:00","price":5455},{"date":"1397/04/17 21:20","price":5467}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398