کمترین: 
717
بیشترین: 
732
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
724
زمان: 
4/17 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 17 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 تیر 1397 , 724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":717},{"date":"1397/04/17 12:00","price":719},{"date":"1397/04/17 12:20","price":720},{"date":"1397/04/17 12:40","price":722},{"date":"1397/04/17 12:50","price":724},{"date":"1397/04/17 13:00","price":722},{"date":"1397/04/17 13:10","price":721},{"date":"1397/04/17 13:20","price":724},{"date":"1397/04/17 13:40","price":725},{"date":"1397/04/17 14:00","price":722},{"date":"1397/04/17 14:20","price":725},{"date":"1397/04/17 14:30","price":726},{"date":"1397/04/17 14:40","price":727},{"date":"1397/04/17 14:50","price":730},{"date":"1397/04/17 15:00","price":726},{"date":"1397/04/17 15:30","price":728},{"date":"1397/04/17 15:40","price":726},{"date":"1397/04/17 16:10","price":725},{"date":"1397/04/17 16:20","price":728},{"date":"1397/04/17 16:40","price":731},{"date":"1397/04/17 16:50","price":732},{"date":"1397/04/17 17:20","price":727},{"date":"1397/04/17 18:10","price":725},{"date":"1397/04/17 18:30","price":726},{"date":"1397/04/17 18:40","price":725},{"date":"1397/04/17 18:50","price":726},{"date":"1397/04/17 19:00","price":727},{"date":"1397/04/17 19:40","price":724},{"date":"1397/04/17 20:00","price":726},{"date":"1397/04/17 20:30","price":727},{"date":"1397/04/17 20:50","price":726},{"date":"1397/04/17 21:00","price":722},{"date":"1397/04/17 21:20","price":724}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398