کمترین: 
1191
بیشترین: 
1217
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1203
زمان: 
4/17 21:20
قیمت یوان چین امروز 17 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 تیر 1397 , 1203 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":1191},{"date":"1397/04/17 12:00","price":1195},{"date":"1397/04/17 12:20","price":1197},{"date":"1397/04/17 12:40","price":1200},{"date":"1397/04/17 12:50","price":1203},{"date":"1397/04/17 13:00","price":1200},{"date":"1397/04/17 13:10","price":1198},{"date":"1397/04/17 13:20","price":1204},{"date":"1397/04/17 13:40","price":1205},{"date":"1397/04/17 13:50","price":1204},{"date":"1397/04/17 14:00","price":1200},{"date":"1397/04/17 14:20","price":1205},{"date":"1397/04/17 14:30","price":1206},{"date":"1397/04/17 14:40","price":1208},{"date":"1397/04/17 14:50","price":1212},{"date":"1397/04/17 15:00","price":1207},{"date":"1397/04/17 15:10","price":1206},{"date":"1397/04/17 15:20","price":1207},{"date":"1397/04/17 15:30","price":1209},{"date":"1397/04/17 15:40","price":1207},{"date":"1397/04/17 16:10","price":1205},{"date":"1397/04/17 16:20","price":1210},{"date":"1397/04/17 16:30","price":1209},{"date":"1397/04/17 16:40","price":1214},{"date":"1397/04/17 16:50","price":1217},{"date":"1397/04/17 17:10","price":1216},{"date":"1397/04/17 17:20","price":1208},{"date":"1397/04/17 18:00","price":1207},{"date":"1397/04/17 18:10","price":1205},{"date":"1397/04/17 18:30","price":1206},{"date":"1397/04/17 18:40","price":1204},{"date":"1397/04/17 18:50","price":1206},{"date":"1397/04/17 19:00","price":1208},{"date":"1397/04/17 19:40","price":1203},{"date":"1397/04/17 20:00","price":1206},{"date":"1397/04/17 20:20","price":1207},{"date":"1397/04/17 21:00","price":1200},{"date":"1397/04/17 21:20","price":1203}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398