کمترین: 
1731
بیشترین: 
1768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1746
زمان: 
4/17 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 17 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 تیر 1397 , 1746 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":1731},{"date":"1397/04/17 12:00","price":1737},{"date":"1397/04/17 12:20","price":1740},{"date":"1397/04/17 12:40","price":1743},{"date":"1397/04/17 12:50","price":1749},{"date":"1397/04/17 13:00","price":1743},{"date":"1397/04/17 13:10","price":1741},{"date":"1397/04/17 13:20","price":1749},{"date":"1397/04/17 13:40","price":1751},{"date":"1397/04/17 13:50","price":1750},{"date":"1397/04/17 14:00","price":1745},{"date":"1397/04/17 14:20","price":1754},{"date":"1397/04/17 14:30","price":1752},{"date":"1397/04/17 14:40","price":1755},{"date":"1397/04/17 14:50","price":1762},{"date":"1397/04/17 15:00","price":1754},{"date":"1397/04/17 15:10","price":1753},{"date":"1397/04/17 15:20","price":1754},{"date":"1397/04/17 15:30","price":1757},{"date":"1397/04/17 15:40","price":1754},{"date":"1397/04/17 15:50","price":1752},{"date":"1397/04/17 16:10","price":1751},{"date":"1397/04/17 16:20","price":1763},{"date":"1397/04/17 16:30","price":1757},{"date":"1397/04/17 16:40","price":1765},{"date":"1397/04/17 16:50","price":1768},{"date":"1397/04/17 17:10","price":1765},{"date":"1397/04/17 17:20","price":1756},{"date":"1397/04/17 18:00","price":1750},{"date":"1397/04/17 18:10","price":1751},{"date":"1397/04/17 18:20","price":1755},{"date":"1397/04/17 18:30","price":1753},{"date":"1397/04/17 18:40","price":1750},{"date":"1397/04/17 18:50","price":1756},{"date":"1397/04/17 19:40","price":1749},{"date":"1397/04/17 20:00","price":1753},{"date":"1397/04/17 20:20","price":1755},{"date":"1397/04/17 20:40","price":1754},{"date":"1397/04/17 21:00","price":1744},{"date":"1397/04/17 21:20","price":1746}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399