کمترین: 
2155
بیشترین: 
2202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2176
زمان: 
4/17 21:20
قیمت درهم امارات امروز 17 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 17 تیر 1397 , 2176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":2155},{"date":"1397/04/17 12:00","price":2163},{"date":"1397/04/17 12:20","price":2166},{"date":"1397/04/17 12:40","price":2172},{"date":"1397/04/17 12:50","price":2178},{"date":"1397/04/17 13:00","price":2171},{"date":"1397/04/17 13:10","price":2168},{"date":"1397/04/17 13:20","price":2178},{"date":"1397/04/17 13:40","price":2180},{"date":"1397/04/17 13:50","price":2179},{"date":"1397/04/17 14:00","price":2172},{"date":"1397/04/17 14:20","price":2180},{"date":"1397/04/17 14:30","price":2182},{"date":"1397/04/17 14:40","price":2186},{"date":"1397/04/17 14:50","price":2194},{"date":"1397/04/17 15:00","price":2184},{"date":"1397/04/17 15:10","price":2183},{"date":"1397/04/17 15:20","price":2184},{"date":"1397/04/17 15:30","price":2188},{"date":"1397/04/17 15:40","price":2184},{"date":"1397/04/17 16:10","price":2180},{"date":"1397/04/17 16:20","price":2189},{"date":"1397/04/17 16:30","price":2188},{"date":"1397/04/17 16:40","price":2198},{"date":"1397/04/17 16:50","price":2202},{"date":"1397/04/17 17:10","price":2200},{"date":"1397/04/17 17:20","price":2186},{"date":"1397/04/17 18:00","price":2185},{"date":"1397/04/17 18:10","price":2180},{"date":"1397/04/17 18:20","price":2181},{"date":"1397/04/17 18:30","price":2183},{"date":"1397/04/17 18:40","price":2179},{"date":"1397/04/17 18:50","price":2183},{"date":"1397/04/17 19:00","price":2186},{"date":"1397/04/17 19:40","price":2177},{"date":"1397/04/17 20:00","price":2183},{"date":"1397/04/17 20:20","price":2184},{"date":"1397/04/17 20:30","price":2185},{"date":"1397/04/17 20:50","price":2184},{"date":"1397/04/17 21:00","price":2172},{"date":"1397/04/17 21:20","price":2176}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398