کمترین: 
9295
بیشترین: 
9496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9387
زمان: 
4/17 21:20
قیمت یورو امروز 17 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 17 تیر 1397 , 9387 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":9295},{"date":"1397/04/17 12:00","price":9328},{"date":"1397/04/17 12:20","price":9344},{"date":"1397/04/17 12:40","price":9370},{"date":"1397/04/17 12:50","price":9392},{"date":"1397/04/17 13:00","price":9365},{"date":"1397/04/17 13:10","price":9349},{"date":"1397/04/17 13:20","price":9394},{"date":"1397/04/17 13:40","price":9403},{"date":"1397/04/17 13:50","price":9397},{"date":"1397/04/17 14:00","price":9370},{"date":"1397/04/17 14:20","price":9403},{"date":"1397/04/17 14:30","price":9410},{"date":"1397/04/17 14:40","price":9427},{"date":"1397/04/17 14:50","price":9462},{"date":"1397/04/17 15:00","price":9419},{"date":"1397/04/17 15:10","price":9414},{"date":"1397/04/17 15:20","price":9419},{"date":"1397/04/17 15:30","price":9436},{"date":"1397/04/17 15:40","price":9419},{"date":"1397/04/17 16:10","price":9403},{"date":"1397/04/17 16:20","price":9443},{"date":"1397/04/17 16:30","price":9436},{"date":"1397/04/17 16:40","price":9479},{"date":"1397/04/17 16:50","price":9496},{"date":"1397/04/17 17:10","price":9489},{"date":"1397/04/17 17:20","price":9430},{"date":"1397/04/17 18:00","price":9424},{"date":"1397/04/17 18:10","price":9404},{"date":"1397/04/17 18:20","price":9408},{"date":"1397/04/17 18:30","price":9414},{"date":"1397/04/17 18:40","price":9397},{"date":"1397/04/17 18:50","price":9414},{"date":"1397/04/17 19:00","price":9430},{"date":"1397/04/17 19:40","price":9391},{"date":"1397/04/17 20:00","price":9414},{"date":"1397/04/17 20:20","price":9421},{"date":"1397/04/17 20:30","price":9424},{"date":"1397/04/17 20:50","price":9421},{"date":"1397/04/17 21:00","price":9367},{"date":"1397/04/17 21:20","price":9387}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398