کمترین: 
6529
بیشترین: 
6799.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6760.9
زمان: 
4/17 22:30
قیمت بیت کوین امروز 17 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 تیر 1397 , 6760.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 01:00","price":6535},{"date":"1397/04/17 02:00","price":6542},{"date":"1397/04/17 04:00","price":6529},{"date":"1397/04/17 04:30","price":6799.9},{"date":"1397/04/17 07:00","price":6752.1},{"date":"1397/04/17 07:30","price":6745.5},{"date":"1397/04/17 10:00","price":6726},{"date":"1397/04/17 10:30","price":6731.8},{"date":"1397/04/17 13:00","price":6736.3},{"date":"1397/04/17 16:00","price":6738.9},{"date":"1397/04/17 17:00","price":6750},{"date":"1397/04/17 17:30","price":6735.4},{"date":"1397/04/17 19:00","price":6745.6},{"date":"1397/04/17 19:30","price":6749.9},{"date":"1397/04/17 20:00","price":6753.7},{"date":"1397/04/17 20:30","price":6751},{"date":"1397/04/17 22:00","price":6754.2},{"date":"1397/04/17 22:30","price":6760.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398