کمترین: 
2121
بیشترین: 
2209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2202
زمان: 
4/16 21:20
قیمت ریال قطر امروز 16 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 تیر 1397 , 2202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:30","price":2207},{"date":"1397/04/16 11:10","price":2144},{"date":"1397/04/16 11:50","price":2145},{"date":"1397/04/16 12:00","price":2132},{"date":"1397/04/16 12:10","price":2121},{"date":"1397/04/16 12:20","price":2168},{"date":"1397/04/16 12:30","price":2185},{"date":"1397/04/16 12:40","price":2175},{"date":"1397/04/16 12:50","price":2183},{"date":"1397/04/16 13:10","price":2184},{"date":"1397/04/16 13:20","price":2176},{"date":"1397/04/16 13:30","price":2168},{"date":"1397/04/16 13:40","price":2163},{"date":"1397/04/16 14:00","price":2165},{"date":"1397/04/16 14:10","price":2167},{"date":"1397/04/16 14:20","price":2176},{"date":"1397/04/16 14:40","price":2182},{"date":"1397/04/16 15:00","price":2186},{"date":"1397/04/16 15:20","price":2188},{"date":"1397/04/16 15:30","price":2201},{"date":"1397/04/16 15:40","price":2196},{"date":"1397/04/16 15:50","price":2195},{"date":"1397/04/16 16:00","price":2209},{"date":"1397/04/16 16:10","price":2205},{"date":"1397/04/16 16:20","price":2204},{"date":"1397/04/16 16:40","price":2190},{"date":"1397/04/16 16:50","price":2187},{"date":"1397/04/16 17:00","price":2185},{"date":"1397/04/16 17:20","price":2190},{"date":"1397/04/16 17:30","price":2193},{"date":"1397/04/16 17:40","price":2190},{"date":"1397/04/16 17:50","price":2203},{"date":"1397/04/16 18:00","price":2200},{"date":"1397/04/16 18:20","price":2208},{"date":"1397/04/16 18:30","price":2200},{"date":"1397/04/16 18:40","price":2202},{"date":"1397/04/16 18:50","price":2195},{"date":"1397/04/16 19:00","price":2191},{"date":"1397/04/16 19:10","price":2198},{"date":"1397/04/16 19:40","price":2202},{"date":"1397/04/16 20:20","price":2206},{"date":"1397/04/16 20:40","price":2200},{"date":"1397/04/16 21:20","price":2202}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399