کمترین: 
105
بیشترین: 
110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109
زمان: 
4/16 20:40
قیمت افغانی امروز 16 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 16 تیر 1397 , 109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:30","price":110},{"date":"1397/04/16 11:10","price":107},{"date":"1397/04/16 12:00","price":106},{"date":"1397/04/16 12:10","price":105},{"date":"1397/04/16 12:20","price":108},{"date":"1397/04/16 12:30","price":109},{"date":"1397/04/16 12:40","price":108},{"date":"1397/04/16 12:50","price":109},{"date":"1397/04/16 13:20","price":108},{"date":"1397/04/16 15:00","price":109},{"date":"1397/04/16 16:00","price":110},{"date":"1397/04/16 16:40","price":109},{"date":"1397/04/16 17:50","price":110},{"date":"1397/04/16 18:00","price":109},{"date":"1397/04/16 18:20","price":110},{"date":"1397/04/16 18:30","price":109},{"date":"1397/04/16 20:20","price":110},{"date":"1397/04/16 20:40","price":109}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398