کمترین: 
233
بیشترین: 
243
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
242
زمان: 
4/16 21:10
قیمت بات تایلند امروز 16 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 تیر 1397 , 242 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":242},{"date":"1397/04/16 11:10","price":235},{"date":"1397/04/16 11:50","price":234},{"date":"1397/04/16 12:10","price":233},{"date":"1397/04/16 12:20","price":239},{"date":"1397/04/16 12:50","price":240},{"date":"1397/04/16 13:20","price":239},{"date":"1397/04/16 13:30","price":238},{"date":"1397/04/16 13:40","price":237},{"date":"1397/04/16 14:00","price":238},{"date":"1397/04/16 14:20","price":239},{"date":"1397/04/16 14:40","price":240},{"date":"1397/04/16 15:10","price":241},{"date":"1397/04/16 15:20","price":240},{"date":"1397/04/16 15:30","price":242},{"date":"1397/04/16 15:40","price":241},{"date":"1397/04/16 16:00","price":243},{"date":"1397/04/16 16:10","price":242},{"date":"1397/04/16 16:20","price":243},{"date":"1397/04/16 16:40","price":240},{"date":"1397/04/16 17:20","price":241},{"date":"1397/04/16 17:40","price":240},{"date":"1397/04/16 17:50","price":242},{"date":"1397/04/16 18:00","price":241},{"date":"1397/04/16 18:20","price":242},{"date":"1397/04/16 18:30","price":241},{"date":"1397/04/16 19:00","price":240},{"date":"1397/04/16 19:10","price":241},{"date":"1397/04/16 19:40","price":242},{"date":"1397/04/16 20:10","price":241},{"date":"1397/04/16 20:20","price":242},{"date":"1397/04/16 20:40","price":241},{"date":"1397/04/16 21:10","price":242}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398