کمترین: 
1913
بیشترین: 
1993
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1986
زمان: 
4/16 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 تیر 1397 , 1986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":1991},{"date":"1397/04/16 11:10","price":1934},{"date":"1397/04/16 11:50","price":1935},{"date":"1397/04/16 12:00","price":1923},{"date":"1397/04/16 12:10","price":1913},{"date":"1397/04/16 12:20","price":1956},{"date":"1397/04/16 12:30","price":1971},{"date":"1397/04/16 12:40","price":1962},{"date":"1397/04/16 12:50","price":1969},{"date":"1397/04/16 13:10","price":1970},{"date":"1397/04/16 13:20","price":1963},{"date":"1397/04/16 13:30","price":1956},{"date":"1397/04/16 13:40","price":1951},{"date":"1397/04/16 14:00","price":1953},{"date":"1397/04/16 14:10","price":1954},{"date":"1397/04/16 14:20","price":1963},{"date":"1397/04/16 14:40","price":1968},{"date":"1397/04/16 15:00","price":1972},{"date":"1397/04/16 15:20","price":1974},{"date":"1397/04/16 15:30","price":1985},{"date":"1397/04/16 15:40","price":1981},{"date":"1397/04/16 15:50","price":1980},{"date":"1397/04/16 16:00","price":1993},{"date":"1397/04/16 16:10","price":1989},{"date":"1397/04/16 16:20","price":1988},{"date":"1397/04/16 16:40","price":1975},{"date":"1397/04/16 16:50","price":1973},{"date":"1397/04/16 17:00","price":1971},{"date":"1397/04/16 17:20","price":1978},{"date":"1397/04/16 17:40","price":1976},{"date":"1397/04/16 17:50","price":1987},{"date":"1397/04/16 18:00","price":1984},{"date":"1397/04/16 18:20","price":1991},{"date":"1397/04/16 18:30","price":1984},{"date":"1397/04/16 18:40","price":1986},{"date":"1397/04/16 18:50","price":1980},{"date":"1397/04/16 19:00","price":1976},{"date":"1397/04/16 19:10","price":1983},{"date":"1397/04/16 19:40","price":1987},{"date":"1397/04/16 20:10","price":1981},{"date":"1397/04/16 20:20","price":1990},{"date":"1397/04/16 20:40","price":1984},{"date":"1397/04/16 21:20","price":1986}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399