کمترین: 
962
بیشترین: 
1002
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
999
زمان: 
4/16 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 16 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 تیر 1397 , 999 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":1001},{"date":"1397/04/16 11:10","price":973},{"date":"1397/04/16 12:00","price":967},{"date":"1397/04/16 12:10","price":962},{"date":"1397/04/16 12:20","price":983},{"date":"1397/04/16 12:30","price":991},{"date":"1397/04/16 12:40","price":987},{"date":"1397/04/16 12:50","price":990},{"date":"1397/04/16 13:10","price":991},{"date":"1397/04/16 13:20","price":987},{"date":"1397/04/16 13:30","price":983},{"date":"1397/04/16 13:40","price":981},{"date":"1397/04/16 14:00","price":982},{"date":"1397/04/16 14:10","price":983},{"date":"1397/04/16 14:20","price":987},{"date":"1397/04/16 14:40","price":990},{"date":"1397/04/16 15:00","price":992},{"date":"1397/04/16 15:20","price":993},{"date":"1397/04/16 15:30","price":998},{"date":"1397/04/16 15:40","price":996},{"date":"1397/04/16 16:00","price":1002},{"date":"1397/04/16 16:10","price":1000},{"date":"1397/04/16 16:40","price":993},{"date":"1397/04/16 16:50","price":992},{"date":"1397/04/16 17:00","price":991},{"date":"1397/04/16 17:20","price":995},{"date":"1397/04/16 17:40","price":994},{"date":"1397/04/16 17:50","price":999},{"date":"1397/04/16 18:00","price":998},{"date":"1397/04/16 18:20","price":1001},{"date":"1397/04/16 18:30","price":998},{"date":"1397/04/16 18:40","price":999},{"date":"1397/04/16 18:50","price":996},{"date":"1397/04/16 19:00","price":994},{"date":"1397/04/16 19:10","price":997},{"date":"1397/04/16 19:40","price":999},{"date":"1397/04/16 20:10","price":996},{"date":"1397/04/16 20:20","price":1001},{"date":"1397/04/16 20:40","price":998},{"date":"1397/04/16 21:20","price":999}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398