کمترین: 
1217
بیشترین: 
1268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1263
زمان: 
4/16 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 16 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 تیر 1397 , 1263 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":1267},{"date":"1397/04/16 11:10","price":1230},{"date":"1397/04/16 11:50","price":1231},{"date":"1397/04/16 12:00","price":1221},{"date":"1397/04/16 12:10","price":1217},{"date":"1397/04/16 12:20","price":1244},{"date":"1397/04/16 12:30","price":1254},{"date":"1397/04/16 12:40","price":1248},{"date":"1397/04/16 12:50","price":1253},{"date":"1397/04/16 13:10","price":1254},{"date":"1397/04/16 13:20","price":1248},{"date":"1397/04/16 13:30","price":1244},{"date":"1397/04/16 13:40","price":1241},{"date":"1397/04/16 14:00","price":1242},{"date":"1397/04/16 14:10","price":1243},{"date":"1397/04/16 14:20","price":1248},{"date":"1397/04/16 14:40","price":1252},{"date":"1397/04/16 15:00","price":1254},{"date":"1397/04/16 15:20","price":1256},{"date":"1397/04/16 15:30","price":1263},{"date":"1397/04/16 15:40","price":1260},{"date":"1397/04/16 15:50","price":1259},{"date":"1397/04/16 16:00","price":1268},{"date":"1397/04/16 16:10","price":1266},{"date":"1397/04/16 16:20","price":1265},{"date":"1397/04/16 16:40","price":1257},{"date":"1397/04/16 16:50","price":1255},{"date":"1397/04/16 17:10","price":1254},{"date":"1397/04/16 17:20","price":1259},{"date":"1397/04/16 17:40","price":1257},{"date":"1397/04/16 17:50","price":1264},{"date":"1397/04/16 18:00","price":1262},{"date":"1397/04/16 18:20","price":1267},{"date":"1397/04/16 18:30","price":1262},{"date":"1397/04/16 18:40","price":1264},{"date":"1397/04/16 18:50","price":1259},{"date":"1397/04/16 19:00","price":1257},{"date":"1397/04/16 19:10","price":1262},{"date":"1397/04/16 19:40","price":1264},{"date":"1397/04/16 20:10","price":1260},{"date":"1397/04/16 20:20","price":1266},{"date":"1397/04/16 20:40","price":1262},{"date":"1397/04/16 21:20","price":1263}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398