کمترین: 
2062
بیشترین: 
2150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2141
زمان: 
4/16 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 16 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 تیر 1397 , 2141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":2146},{"date":"1397/04/16 11:10","price":2085},{"date":"1397/04/16 11:50","price":2073},{"date":"1397/04/16 12:10","price":2062},{"date":"1397/04/16 12:20","price":2120},{"date":"1397/04/16 12:30","price":2125},{"date":"1397/04/16 12:40","price":2115},{"date":"1397/04/16 12:50","price":2122},{"date":"1397/04/16 13:10","price":2126},{"date":"1397/04/16 13:20","price":2115},{"date":"1397/04/16 13:30","price":2107},{"date":"1397/04/16 13:40","price":2103},{"date":"1397/04/16 14:00","price":2105},{"date":"1397/04/16 14:10","price":2107},{"date":"1397/04/16 14:20","price":2122},{"date":"1397/04/16 15:00","price":2125},{"date":"1397/04/16 15:10","price":2131},{"date":"1397/04/16 15:20","price":2127},{"date":"1397/04/16 15:30","price":2140},{"date":"1397/04/16 15:40","price":2136},{"date":"1397/04/16 15:50","price":2141},{"date":"1397/04/16 16:00","price":2150},{"date":"1397/04/16 16:10","price":2144},{"date":"1397/04/16 16:20","price":2149},{"date":"1397/04/16 16:40","price":2129},{"date":"1397/04/16 16:50","price":2123},{"date":"1397/04/16 17:00","price":2125},{"date":"1397/04/16 17:20","price":2133},{"date":"1397/04/16 17:40","price":2128},{"date":"1397/04/16 17:50","price":2143},{"date":"1397/04/16 18:00","price":2139},{"date":"1397/04/16 18:20","price":2146},{"date":"1397/04/16 18:30","price":2139},{"date":"1397/04/16 18:50","price":2134},{"date":"1397/04/16 19:00","price":2130},{"date":"1397/04/16 19:10","price":2138},{"date":"1397/04/16 19:40","price":2141},{"date":"1397/04/16 20:10","price":2135},{"date":"1397/04/16 20:20","price":2145},{"date":"1397/04/16 20:40","price":2139},{"date":"1397/04/16 21:10","price":2141}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398