کمترین: 
5904
بیشترین: 
6149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6128
زمان: 
4/16 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 16 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 تیر 1397 , 6128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":6144},{"date":"1397/04/16 11:10","price":5968},{"date":"1397/04/16 11:50","price":5972},{"date":"1397/04/16 12:00","price":5924},{"date":"1397/04/16 12:10","price":5904},{"date":"1397/04/16 12:20","price":6034},{"date":"1397/04/16 12:30","price":6082},{"date":"1397/04/16 12:40","price":6054},{"date":"1397/04/16 12:50","price":6076},{"date":"1397/04/16 13:10","price":6080},{"date":"1397/04/16 13:20","price":6056},{"date":"1397/04/16 13:30","price":6034},{"date":"1397/04/16 13:40","price":6020},{"date":"1397/04/16 14:00","price":6026},{"date":"1397/04/16 14:10","price":6031},{"date":"1397/04/16 14:20","price":6056},{"date":"1397/04/16 14:40","price":6073},{"date":"1397/04/16 15:00","price":6084},{"date":"1397/04/16 15:20","price":6090},{"date":"1397/04/16 15:30","price":6126},{"date":"1397/04/16 15:40","price":6113},{"date":"1397/04/16 15:50","price":6109},{"date":"1397/04/16 16:00","price":6149},{"date":"1397/04/16 16:10","price":6138},{"date":"1397/04/16 16:20","price":6134},{"date":"1397/04/16 16:40","price":6096},{"date":"1397/04/16 16:50","price":6087},{"date":"1397/04/16 17:00","price":6088},{"date":"1397/04/16 17:10","price":6082},{"date":"1397/04/16 17:20","price":6105},{"date":"1397/04/16 17:40","price":6096},{"date":"1397/04/16 17:50","price":6131},{"date":"1397/04/16 18:00","price":6119},{"date":"1397/04/16 18:10","price":6123},{"date":"1397/04/16 18:20","price":6144},{"date":"1397/04/16 18:30","price":6123},{"date":"1397/04/16 18:40","price":6129},{"date":"1397/04/16 18:50","price":6109},{"date":"1397/04/16 19:00","price":6098},{"date":"1397/04/16 19:10","price":6119},{"date":"1397/04/16 19:40","price":6130},{"date":"1397/04/16 20:10","price":6112},{"date":"1397/04/16 20:20","price":6140},{"date":"1397/04/16 20:40","price":6123},{"date":"1397/04/16 21:20","price":6128}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398