کمترین: 
699
بیشترین: 
729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
726
زمان: 
4/16 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 16 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 تیر 1397 , 726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":728},{"date":"1397/04/16 11:10","price":707},{"date":"1397/04/16 11:50","price":708},{"date":"1397/04/16 12:00","price":703},{"date":"1397/04/16 12:10","price":699},{"date":"1397/04/16 12:20","price":715},{"date":"1397/04/16 12:30","price":721},{"date":"1397/04/16 12:40","price":717},{"date":"1397/04/16 12:50","price":720},{"date":"1397/04/16 13:20","price":718},{"date":"1397/04/16 13:30","price":715},{"date":"1397/04/16 13:40","price":713},{"date":"1397/04/16 14:00","price":714},{"date":"1397/04/16 14:10","price":715},{"date":"1397/04/16 14:20","price":718},{"date":"1397/04/16 14:40","price":720},{"date":"1397/04/16 15:00","price":721},{"date":"1397/04/16 15:20","price":722},{"date":"1397/04/16 15:30","price":726},{"date":"1397/04/16 15:40","price":724},{"date":"1397/04/16 16:00","price":729},{"date":"1397/04/16 16:10","price":727},{"date":"1397/04/16 16:40","price":722},{"date":"1397/04/16 16:50","price":721},{"date":"1397/04/16 17:20","price":723},{"date":"1397/04/16 17:40","price":722},{"date":"1397/04/16 17:50","price":726},{"date":"1397/04/16 18:00","price":725},{"date":"1397/04/16 18:20","price":728},{"date":"1397/04/16 18:30","price":725},{"date":"1397/04/16 18:40","price":726},{"date":"1397/04/16 18:50","price":724},{"date":"1397/04/16 19:00","price":722},{"date":"1397/04/16 19:10","price":725},{"date":"1397/04/16 19:40","price":726},{"date":"1397/04/16 20:10","price":724},{"date":"1397/04/16 20:20","price":727},{"date":"1397/04/16 20:40","price":725},{"date":"1397/04/16 21:20","price":726}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398