کمترین: 
1162
بیشترین: 
1211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1206
زمان: 
4/16 21:20
قیمت یوان چین امروز 16 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 تیر 1397 , 1206 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":1210},{"date":"1397/04/16 11:10","price":1175},{"date":"1397/04/16 11:50","price":1176},{"date":"1397/04/16 12:00","price":1166},{"date":"1397/04/16 12:10","price":1162},{"date":"1397/04/16 12:20","price":1188},{"date":"1397/04/16 12:30","price":1197},{"date":"1397/04/16 12:40","price":1192},{"date":"1397/04/16 12:50","price":1196},{"date":"1397/04/16 13:10","price":1197},{"date":"1397/04/16 13:20","price":1192},{"date":"1397/04/16 13:30","price":1188},{"date":"1397/04/16 13:40","price":1185},{"date":"1397/04/16 14:00","price":1186},{"date":"1397/04/16 14:10","price":1187},{"date":"1397/04/16 14:20","price":1192},{"date":"1397/04/16 14:40","price":1196},{"date":"1397/04/16 15:00","price":1198},{"date":"1397/04/16 15:20","price":1199},{"date":"1397/04/16 15:30","price":1206},{"date":"1397/04/16 15:40","price":1204},{"date":"1397/04/16 15:50","price":1203},{"date":"1397/04/16 16:00","price":1211},{"date":"1397/04/16 16:10","price":1208},{"date":"1397/04/16 16:40","price":1200},{"date":"1397/04/16 16:50","price":1198},{"date":"1397/04/16 17:00","price":1199},{"date":"1397/04/16 17:10","price":1197},{"date":"1397/04/16 17:20","price":1202},{"date":"1397/04/16 17:40","price":1200},{"date":"1397/04/16 17:50","price":1207},{"date":"1397/04/16 18:00","price":1205},{"date":"1397/04/16 18:20","price":1210},{"date":"1397/04/16 18:30","price":1205},{"date":"1397/04/16 18:40","price":1207},{"date":"1397/04/16 18:50","price":1203},{"date":"1397/04/16 19:00","price":1200},{"date":"1397/04/16 19:10","price":1205},{"date":"1397/04/16 19:40","price":1207},{"date":"1397/04/16 20:10","price":1203},{"date":"1397/04/16 20:20","price":1209},{"date":"1397/04/16 20:40","price":1205},{"date":"1397/04/16 21:20","price":1206}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398