کمترین: 
2103
بیشترین: 
2191
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2183
زمان: 
4/16 21:20
قیمت درهم امارات امروز 16 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 تیر 1397 , 2183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":2189},{"date":"1397/04/16 11:10","price":2126},{"date":"1397/04/16 11:50","price":2128},{"date":"1397/04/16 12:00","price":2111},{"date":"1397/04/16 12:10","price":2103},{"date":"1397/04/16 12:20","price":2150},{"date":"1397/04/16 12:30","price":2167},{"date":"1397/04/16 12:40","price":2157},{"date":"1397/04/16 12:50","price":2165},{"date":"1397/04/16 13:10","price":2166},{"date":"1397/04/16 13:20","price":2157},{"date":"1397/04/16 13:30","price":2150},{"date":"1397/04/16 13:40","price":2145},{"date":"1397/04/16 14:00","price":2147},{"date":"1397/04/16 14:10","price":2148},{"date":"1397/04/16 14:20","price":2157},{"date":"1397/04/16 14:40","price":2164},{"date":"1397/04/16 15:00","price":2168},{"date":"1397/04/16 15:20","price":2170},{"date":"1397/04/16 15:30","price":2183},{"date":"1397/04/16 15:40","price":2178},{"date":"1397/04/16 15:50","price":2176},{"date":"1397/04/16 16:00","price":2191},{"date":"1397/04/16 16:10","price":2187},{"date":"1397/04/16 16:20","price":2186},{"date":"1397/04/16 16:40","price":2172},{"date":"1397/04/16 16:50","price":2169},{"date":"1397/04/16 17:10","price":2167},{"date":"1397/04/16 17:20","price":2175},{"date":"1397/04/16 17:40","price":2172},{"date":"1397/04/16 17:50","price":2184},{"date":"1397/04/16 18:00","price":2180},{"date":"1397/04/16 18:10","price":2181},{"date":"1397/04/16 18:20","price":2189},{"date":"1397/04/16 18:30","price":2181},{"date":"1397/04/16 18:40","price":2184},{"date":"1397/04/16 18:50","price":2176},{"date":"1397/04/16 19:00","price":2172},{"date":"1397/04/16 19:10","price":2180},{"date":"1397/04/16 19:40","price":2184},{"date":"1397/04/16 20:10","price":2178},{"date":"1397/04/16 20:20","price":2187},{"date":"1397/04/16 20:40","price":2181},{"date":"1397/04/16 21:20","price":2183}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398