کمترین: 
9072
بیشترین: 
9449
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9416
زمان: 
4/16 21:20
قیمت یورو امروز 16 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 16 تیر 1397 , 9416 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":9441},{"date":"1397/04/16 11:10","price":9171},{"date":"1397/04/16 11:50","price":9176},{"date":"1397/04/16 12:00","price":9104},{"date":"1397/04/16 12:10","price":9072},{"date":"1397/04/16 12:20","price":9273},{"date":"1397/04/16 12:30","price":9346},{"date":"1397/04/16 12:40","price":9303},{"date":"1397/04/16 12:50","price":9336},{"date":"1397/04/16 13:10","price":9343},{"date":"1397/04/16 13:20","price":9306},{"date":"1397/04/16 13:30","price":9273},{"date":"1397/04/16 13:40","price":9250},{"date":"1397/04/16 14:00","price":9260},{"date":"1397/04/16 14:10","price":9267},{"date":"1397/04/16 14:20","price":9306},{"date":"1397/04/16 14:40","price":9333},{"date":"1397/04/16 15:00","price":9349},{"date":"1397/04/16 15:20","price":9358},{"date":"1397/04/16 15:30","price":9414},{"date":"1397/04/16 15:40","price":9394},{"date":"1397/04/16 15:50","price":9387},{"date":"1397/04/16 16:00","price":9449},{"date":"1397/04/16 16:10","price":9432},{"date":"1397/04/16 16:20","price":9427},{"date":"1397/04/16 16:40","price":9367},{"date":"1397/04/16 16:50","price":9354},{"date":"1397/04/16 17:00","price":9355},{"date":"1397/04/16 17:10","price":9346},{"date":"1397/04/16 17:20","price":9381},{"date":"1397/04/16 17:40","price":9368},{"date":"1397/04/16 17:50","price":9422},{"date":"1397/04/16 18:00","price":9409},{"date":"1397/04/16 18:20","price":9442},{"date":"1397/04/16 18:30","price":9409},{"date":"1397/04/16 18:40","price":9418},{"date":"1397/04/16 18:50","price":9387},{"date":"1397/04/16 19:00","price":9370},{"date":"1397/04/16 19:10","price":9403},{"date":"1397/04/16 19:40","price":9419},{"date":"1397/04/16 20:10","price":9392},{"date":"1397/04/16 20:20","price":9435},{"date":"1397/04/16 20:40","price":9409},{"date":"1397/04/16 21:20","price":9416}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399