کمترین: 
2.1711
بیشترین: 
2.1742
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1742
زمان: 
4/16 02:00
قیمت نفت کوره امروز 16 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 تیر 1397 , 2.1742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 00:00","price":2.1711},{"date":"1397/04/16 00:32","price":2.1733},{"date":"1397/04/16 01:00","price":2.1722},{"date":"1397/04/16 01:32","price":2.173},{"date":"1397/04/16 02:00","price":2.1742}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398