کمترین: 
73.78
بیشترین: 
73.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.91
زمان: 
4/16 02:00
قیمت نفت سبک امروز 16 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 تیر 1397 , 73.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 00:00","price":73.78},{"date":"1397/04/16 00:32","price":73.8},{"date":"1397/04/16 01:00","price":73.82},{"date":"1397/04/16 01:32","price":73.96},{"date":"1397/04/16 02:00","price":73.91}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398