کمترین: 
4573
بیشترین: 
4773
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4573
زمان: 
4/15 15:10
قیمت منات آذربایجان امروز 15 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 تیر 1397 , 4573 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":4595},{"date":"1397/04/15 10:30","price":4598},{"date":"1397/04/15 10:40","price":4595},{"date":"1397/04/15 10:50","price":4592},{"date":"1397/04/15 11:00","price":4591},{"date":"1397/04/15 11:10","price":4590},{"date":"1397/04/15 11:20","price":4591},{"date":"1397/04/15 11:40","price":4588},{"date":"1397/04/15 12:10","price":4591},{"date":"1397/04/15 12:20","price":4594},{"date":"1397/04/15 12:30","price":4595},{"date":"1397/04/15 12:40","price":4591},{"date":"1397/04/15 13:00","price":4590},{"date":"1397/04/15 13:10","price":4591},{"date":"1397/04/15 13:20","price":4716},{"date":"1397/04/15 13:30","price":4733},{"date":"1397/04/15 13:40","price":4735},{"date":"1397/04/15 13:50","price":4741},{"date":"1397/04/15 14:00","price":4773},{"date":"1397/04/15 14:10","price":4750},{"date":"1397/04/15 14:20","price":4752},{"date":"1397/04/15 14:30","price":4718},{"date":"1397/04/15 14:40","price":4726},{"date":"1397/04/15 14:50","price":4635},{"date":"1397/04/15 15:00","price":4617},{"date":"1397/04/15 15:10","price":4573}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398