کمترین: 
1932
بیشترین: 
2022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1932
زمان: 
4/15 15:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 تیر 1397 , 1932 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":1943},{"date":"1397/04/15 10:30","price":1945},{"date":"1397/04/15 10:50","price":1942},{"date":"1397/04/15 11:40","price":1944},{"date":"1397/04/15 11:50","price":1945},{"date":"1397/04/15 12:00","price":1944},{"date":"1397/04/15 12:20","price":1945},{"date":"1397/04/15 12:40","price":1946},{"date":"1397/04/15 12:50","price":1944},{"date":"1397/04/15 13:00","price":1943},{"date":"1397/04/15 13:20","price":1944},{"date":"1397/04/15 13:30","price":2004},{"date":"1397/04/15 13:40","price":2005},{"date":"1397/04/15 13:50","price":2008},{"date":"1397/04/15 14:00","price":2022},{"date":"1397/04/15 14:10","price":2011},{"date":"1397/04/15 14:20","price":2012},{"date":"1397/04/15 14:30","price":1998},{"date":"1397/04/15 14:40","price":2001},{"date":"1397/04/15 14:50","price":1960},{"date":"1397/04/15 15:00","price":1956},{"date":"1397/04/15 15:10","price":1932}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398