کمترین: 
5732
بیشترین: 
6004
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5732
زمان: 
4/15 15:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 تیر 1397 , 5732 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":5761},{"date":"1397/04/15 10:30","price":5763},{"date":"1397/04/15 10:40","price":5765},{"date":"1397/04/15 10:50","price":5760},{"date":"1397/04/15 11:20","price":5762},{"date":"1397/04/15 11:40","price":5761},{"date":"1397/04/15 11:50","price":5762},{"date":"1397/04/15 12:00","price":5763},{"date":"1397/04/15 12:20","price":5766},{"date":"1397/04/15 12:30","price":5769},{"date":"1397/04/15 12:40","price":5766},{"date":"1397/04/15 12:50","price":5765},{"date":"1397/04/15 13:20","price":5931},{"date":"1397/04/15 13:30","price":5948},{"date":"1397/04/15 13:40","price":5951},{"date":"1397/04/15 13:50","price":5957},{"date":"1397/04/15 14:00","price":6004},{"date":"1397/04/15 14:10","price":5973},{"date":"1397/04/15 14:30","price":5929},{"date":"1397/04/15 14:40","price":5938},{"date":"1397/04/15 14:50","price":5820},{"date":"1397/04/15 15:00","price":5805},{"date":"1397/04/15 15:10","price":5732}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398