کمترین: 
20460
بیشترین: 
21281
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20460
زمان: 
4/15 15:10
قیمت دینار بحرین امروز 15 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 تیر 1397 , 20460 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":20549},{"date":"1397/04/15 10:30","price":20573},{"date":"1397/04/15 10:40","price":20561},{"date":"1397/04/15 10:50","price":20545},{"date":"1397/04/15 11:00","price":20533},{"date":"1397/04/15 11:10","price":20542},{"date":"1397/04/15 11:20","price":20533},{"date":"1397/04/15 11:40","price":20534},{"date":"1397/04/15 11:50","price":20523},{"date":"1397/04/15 12:00","price":20528},{"date":"1397/04/15 12:20","price":20541},{"date":"1397/04/15 12:30","price":20547},{"date":"1397/04/15 12:40","price":20539},{"date":"1397/04/15 12:50","price":20530},{"date":"1397/04/15 13:00","price":20527},{"date":"1397/04/15 13:10","price":20526},{"date":"1397/04/15 13:20","price":20529},{"date":"1397/04/15 13:30","price":21165},{"date":"1397/04/15 13:40","price":21175},{"date":"1397/04/15 13:50","price":21194},{"date":"1397/04/15 14:00","price":21281},{"date":"1397/04/15 14:10","price":21236},{"date":"1397/04/15 14:20","price":21244},{"date":"1397/04/15 14:30","price":21098},{"date":"1397/04/15 14:40","price":21129},{"date":"1397/04/15 14:50","price":20696},{"date":"1397/04/15 15:00","price":20656},{"date":"1397/04/15 15:10","price":20460}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398