کمترین: 
20245
بیشترین: 
21143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20245
زمان: 
4/15 15:10
قیمت ریال عمان امروز 15 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 تیر 1397 , 20245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":20335},{"date":"1397/04/15 10:30","price":20355},{"date":"1397/04/15 10:40","price":20346},{"date":"1397/04/15 10:50","price":20328},{"date":"1397/04/15 11:00","price":20322},{"date":"1397/04/15 11:10","price":20330},{"date":"1397/04/15 11:20","price":20322},{"date":"1397/04/15 11:50","price":20315},{"date":"1397/04/15 12:00","price":20317},{"date":"1397/04/15 12:10","price":20320},{"date":"1397/04/15 12:20","price":20333},{"date":"1397/04/15 12:30","price":20338},{"date":"1397/04/15 12:40","price":20333},{"date":"1397/04/15 12:50","price":20325},{"date":"1397/04/15 13:00","price":20322},{"date":"1397/04/15 13:20","price":20328},{"date":"1397/04/15 13:30","price":20954},{"date":"1397/04/15 13:40","price":20964},{"date":"1397/04/15 13:50","price":20988},{"date":"1397/04/15 14:00","price":21143},{"date":"1397/04/15 14:10","price":21027},{"date":"1397/04/15 14:20","price":21038},{"date":"1397/04/15 14:30","price":20890},{"date":"1397/04/15 14:40","price":20923},{"date":"1397/04/15 14:50","price":20504},{"date":"1397/04/15 15:00","price":20454},{"date":"1397/04/15 15:10","price":20245}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398