کمترین: 
2147
بیشترین: 
2240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2147
زمان: 
4/15 15:10
قیمت ریال قطر امروز 15 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 تیر 1397 , 2147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":2156},{"date":"1397/04/15 10:30","price":2159},{"date":"1397/04/15 10:40","price":2158},{"date":"1397/04/15 10:50","price":2156},{"date":"1397/04/15 11:00","price":2155},{"date":"1397/04/15 11:10","price":2156},{"date":"1397/04/15 11:20","price":2155},{"date":"1397/04/15 11:50","price":2154},{"date":"1397/04/15 12:00","price":2155},{"date":"1397/04/15 12:20","price":2156},{"date":"1397/04/15 12:30","price":2157},{"date":"1397/04/15 12:40","price":2156},{"date":"1397/04/15 12:50","price":2155},{"date":"1397/04/15 13:20","price":2156},{"date":"1397/04/15 13:30","price":2222},{"date":"1397/04/15 13:40","price":2223},{"date":"1397/04/15 13:50","price":2226},{"date":"1397/04/15 14:00","price":2234},{"date":"1397/04/15 14:10","price":2240},{"date":"1397/04/15 14:20","price":2231},{"date":"1397/04/15 14:30","price":2215},{"date":"1397/04/15 14:40","price":2219},{"date":"1397/04/15 14:50","price":2174},{"date":"1397/04/15 15:00","price":2170},{"date":"1397/04/15 15:10","price":2147}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398