کمترین: 
25952
بیشترین: 
27014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25952
زمان: 
4/15 15:10
قیمت دینار کویت امروز 15 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 تیر 1397 , 25952 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":26043},{"date":"1397/04/15 10:30","price":26072},{"date":"1397/04/15 10:40","price":26058},{"date":"1397/04/15 10:50","price":26037},{"date":"1397/04/15 11:00","price":26027},{"date":"1397/04/15 11:10","price":26048},{"date":"1397/04/15 11:20","price":26029},{"date":"1397/04/15 11:40","price":26032},{"date":"1397/04/15 11:50","price":26031},{"date":"1397/04/15 12:00","price":26038},{"date":"1397/04/15 12:10","price":26032},{"date":"1397/04/15 12:20","price":26065},{"date":"1397/04/15 12:30","price":26075},{"date":"1397/04/15 12:40","price":26069},{"date":"1397/04/15 12:50","price":26055},{"date":"1397/04/15 13:00","price":26051},{"date":"1397/04/15 13:20","price":26060},{"date":"1397/04/15 13:30","price":26863},{"date":"1397/04/15 13:40","price":26878},{"date":"1397/04/15 13:50","price":26907},{"date":"1397/04/15 14:00","price":27014},{"date":"1397/04/15 14:10","price":26957},{"date":"1397/04/15 14:20","price":26976},{"date":"1397/04/15 14:30","price":26778},{"date":"1397/04/15 14:40","price":26821},{"date":"1397/04/15 14:50","price":26284},{"date":"1397/04/15 15:00","price":26223},{"date":"1397/04/15 15:10","price":25952}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398