کمترین: 
893
بیشترین: 
929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
893
زمان: 
4/15 15:10
قیمت کرون سوئد امروز 15 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 تیر 1397 , 893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":896},{"date":"1397/04/15 10:30","price":897},{"date":"1397/04/15 10:40","price":896},{"date":"1397/04/15 11:00","price":898},{"date":"1397/04/15 11:10","price":897},{"date":"1397/04/15 12:00","price":896},{"date":"1397/04/15 12:10","price":897},{"date":"1397/04/15 12:30","price":895},{"date":"1397/04/15 12:50","price":894},{"date":"1397/04/15 13:00","price":895},{"date":"1397/04/15 13:20","price":919},{"date":"1397/04/15 13:30","price":922},{"date":"1397/04/15 13:40","price":921},{"date":"1397/04/15 13:50","price":923},{"date":"1397/04/15 14:00","price":929},{"date":"1397/04/15 14:10","price":924},{"date":"1397/04/15 14:30","price":918},{"date":"1397/04/15 14:40","price":919},{"date":"1397/04/15 14:50","price":901},{"date":"1397/04/15 15:00","price":899},{"date":"1397/04/15 15:10","price":893}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398