کمترین: 
7877
بیشترین: 
8203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7877
زمان: 
4/15 15:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 تیر 1397 , 7877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":7905},{"date":"1397/04/15 10:30","price":7914},{"date":"1397/04/15 10:40","price":7911},{"date":"1397/04/15 10:50","price":7907},{"date":"1397/04/15 11:00","price":7914},{"date":"1397/04/15 11:10","price":7911},{"date":"1397/04/15 11:20","price":7915},{"date":"1397/04/15 11:40","price":7910},{"date":"1397/04/15 11:50","price":7912},{"date":"1397/04/15 12:00","price":7910},{"date":"1397/04/15 12:10","price":7909},{"date":"1397/04/15 12:20","price":7912},{"date":"1397/04/15 12:30","price":7913},{"date":"1397/04/15 12:40","price":7912},{"date":"1397/04/15 12:50","price":7909},{"date":"1397/04/15 13:10","price":7910},{"date":"1397/04/15 13:20","price":7909},{"date":"1397/04/15 13:30","price":8157},{"date":"1397/04/15 13:40","price":8156},{"date":"1397/04/15 13:50","price":8170},{"date":"1397/04/15 14:00","price":8203},{"date":"1397/04/15 14:10","price":8188},{"date":"1397/04/15 14:20","price":8187},{"date":"1397/04/15 14:30","price":8130},{"date":"1397/04/15 14:40","price":8144},{"date":"1397/04/15 14:50","price":7978},{"date":"1397/04/15 15:00","price":7966},{"date":"1397/04/15 15:10","price":7877}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398