کمترین: 
707
بیشترین: 
736
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
707
زمان: 
4/15 15:10
قیمت ین ژاپن امروز 15 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 تیر 1397 , 707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":710},{"date":"1397/04/15 10:40","price":709},{"date":"1397/04/15 11:10","price":710},{"date":"1397/04/15 11:20","price":708},{"date":"1397/04/15 11:40","price":709},{"date":"1397/04/15 12:20","price":710},{"date":"1397/04/15 12:30","price":711},{"date":"1397/04/15 12:40","price":710},{"date":"1397/04/15 13:30","price":732},{"date":"1397/04/15 13:40","price":731},{"date":"1397/04/15 13:50","price":733},{"date":"1397/04/15 14:00","price":736},{"date":"1397/04/15 14:10","price":735},{"date":"1397/04/15 14:30","price":730},{"date":"1397/04/15 14:40","price":731},{"date":"1397/04/15 14:50","price":716},{"date":"1397/04/15 15:00","price":714},{"date":"1397/04/15 15:10","price":707}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398